ХРОНІКА ІГУМЕНА ФЕОДОСІЯ СОФОНОВИЧА (1655 – 1677), ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ ТА ХРЕЩЕННЯ КИЯН

Доповідь виголошена на міжнародній науковій конференції «Поштова площа у Києві: історичний та культурний вимір». Софія Київська, митрополичий будинок, 5 вересня 2018 р

  • протоієрей Віталій Клос Київська православна богословська академія

Анотація

Стаття присвячена питанню хрещення Руси-України в контексті досліджень та археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, де було знайдено історичні пам'ятки XI – XII ст., що свідчать про розміщення в цій місцевості прибережного міського кварталу Середньовічного міста для подальшого утворення Музею та надання йому статусу пам'ятки національного значення. Висвітлено події, що передували хрещенню та появі Свято-Михайлівської Золотоверхої святині ще першим митрополитом Київським святителем Михаїлом, у зв'язку з подіями пов'язаними із хрещенням Русі за рівноапостольного князя Володимира Великого в 988 – 992 рр. Коротко охарактеризовано працю ігумена Феодосія Софоновича «Хроніку з літописців стародавніх», в якій розповідається про хрещення киян та скинення ідолів з Михайлівської гори. Показано значення постаті Феодосія Софоновича, з одного боку, як автора «Хроніки», а з іншого – як ігумена Свято-Михайлівського монастиря, який проявив себе вченим, освіченим мужем, енергійним адміністратором, що спираючись на підтримку гетьманської адміністрації, вищої церковної ієрархії, намагався посилити роль монастиря як культурного центру. Подано відомості про першого Київського митрополита святителя Михаїла, який був мудрим і тихим, хоч і суворим у питаннях віри звершуючи своє благодатне служіння у державі Київській та ведучи рівноапостольну діяльність, будував храми і засновував монастирі здійснюючи працю з утвердження християнства. Проаналізовано свідчення джерел про заснування Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та наведено твердження дослідників щодо місця та часу хрещення киян. Зроблено висновки відносно знахідок, які виявились під час археологічних розкопок на Поштовій площі м. Києва, в контексті їх безпосереднього відношення, якщо не до самого місця Хрещення, то до подій, які були з ним пов’язані. Зокрема йдеться про скидання ідолів з Михайлівської гори, де згадується дорога, якою спускали їх.

Ключові слова: хрещення, Русь-Україна, Київська держава, Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир, Поштова площа, святитель Михаїл, ігумен Феодосій Софонович, хроніка, синопсис.

The article is devoted to the issue of baptism of Rus-Ukraine in the context of research and archaeological excavations on the Postal Square in Kyiv, where historical monuments of XI - XII centuries have been found, which testify to the location of the medieval  coastal city quarter in this area for the further establishment of the Museum the status of a monument of national importance. The events that preceded the baptism and appearance of St. Michael's Golden-domed Shrine by the first Metropolitan of Kyiv, holy hierarch Michael, in connection with the events related with the baptism of Rus under the equally apostolic Prince Volodymyr the Great in 988 – 992 are covered.

The work of the Abbot Theodosius Sofonovich "Chronicle of the Ancient Chroniclers" is briefly described, which tells about the baptism of Kyivans and the removal of idols from the Mikhailivska Mountain. On the one hand, the importance of Feodosiy Sophonovich's figure is shown, as the author of the Chronicle, and on the other, as the abbot of St. Michael's Monastery, who has shown himself to be a scientist, an educated person, an energetic administrator, relying on the support of the hetman’s administration, the highest church hierarchy, tried to strengthen the role of the monastery as a cultural center.

The information has been given about the first Metropolitan of Kyiv, holy hierarch Michael, who was wise and quiet, albeit strict in matters of faith, performing his gracious service in the State of Kyiv and conducting an equally apostolic activity, building temples and founding monasteries in the work of establishing Christians. Testimonies of sources of St. Michael's Golden-domed Monastery foundation are analyzed and the statements of the researchers regarding the place and time of baptism of Kyiv are given.

Conclusions have been made regarding the findings that were discovered during archaeological excavations at Kyiv Postal Square, in the context of their direct relation, if not to the very site of the Baptism, but to the events that were associated with it. Specifically, it is about dropping idols from the Mikhailivska Hill, which mentions the road by which they were brought down.
Keywords: baptism, Rus-Ukraine, Kyiv state, St. Michael's Golden-domed Monastery, Postal Square, St. Michael, Abbot Theodosii Sofonovich, chronicle, synopsis.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Статті