Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас подавати статті до наукового збірника Київської православної богословської академії «Труди Київської Духовної Академії».

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності «Богослів’я» (наказ Міністерства освіти й науки України від 21 грудня 2015 року за № 1328).

 

Вимоги до оформлення статей

 1. Текст статті повинен містити такі елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки здійсненого дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 1. Форматування тексту статті:

- файл має бути названий латиницею за прізвищем автора статті (наприклад, kolot.doc);

- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word через інтервал 1,5 без переносів, без колонтитулів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, з вирівнюванням по ширині; чітко розрізняти тире (–) та дефіс (-), використовувати лапки такого формату: «»; ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;

- параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє поля – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- у першому рядку ліворуч – індекс УДК;

- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);

- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;

- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (орієнтовно 350 знаків курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним; не більше 5 – 6);

- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ім’я та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);

- у наступному рядку – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою – по центру прописним жирним шрифтом;

- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним).

- через рядок – текст статті;

- покликання на наукову літературу оформляти у квадратних дужках, зазначаючи:

 • для святих: найменування, чин святого (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Василій Великий, свт., 2010, с. 183];
 • для ченців: ім’я (прізвище), сан (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Епіфаній (Думенко), митр., 2012, с. 21];
 • для осіб у священному сані: прізвище, ініціала імені, сан (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Трофимлюк О., прот., 2013, с. 128];
 • для мирян: прізвище автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Мирончук, 2017, с. 59];
 • для багатотомових видань одного автора застосовувати покликанння за таким зразком: [Іоан Золотоустий, свт., 1980, т.31, с. 115];

- через рядок – список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;

- через рядок – REFERENCES – список використаної літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подають транслітерацією, а в дужках – англійською мовою.

 1. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх.
 2. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.
 3. Окремим файлом (файл має бути названий латиницею, наприклад: kolot_about.doc) просимо подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, ім’я або прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, email.
 4. Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.
 5. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали:
 • що не відповідають науковому спрямуванню збірника;
 • з виразними редакційно-стилістичними огріхами;
 • що надійшли пізніше визначеного терміну.
 1. Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.
 2. Електронні версії статей просимо надсилати на адресу: trudy@kpba.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.