Η ΠΟΛΥΣΗΜΕΊΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ KAI ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΉΣ ΔΙΑΘΉΚΗΣ

ПОЛІСЕМАНТИЧНІСТЬ СПОЛУЧНИКА ΚΑΊ В ГРЕЦЬКОМУ ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ

  • Микола Ярмусь
Ключові слова: Cполучник καί, полісемантичність, паратаксис, гіпотаксис, грецький текст Нового Завіту.

Анотація

У статті розглядається багатозначність сполучника καί, аналізується полісемантичність його лексико-синтаксичних
конотацій у різних синтаксемах, вживання як в паратактичних, так і гіпотактичних реченнях. Встановлення функціональної семантики сполучника в різних контекстах сприяє адекватності перекладу грецького тексту Нового Завіту українською мовою.

Опубліковано
2019-05-25
Розділ
Статті